Vitajte

            


 Novohradské osvetové stredisko
J. Kármána 2
984 01 Lučenec


Poslaním Novohradského osvetového strediska je prispievať k rozvoju kultúrneho spôsobu života v podmienkach miest a obcí v územnom obvode okresov Lučenec a Poltár.

Banskobystrický samosprávny kraj - Novohradské osvetové stredisko je po organizačnej stránke príspevkovou organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou pôsobiacou v zmysle osvetového zákona, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.www.vucbb.sk

Naša organizácia napomáha zvyšovať všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úroveň ľudí tým, že sprostredkúvame informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky. Snažíme sa prehlbovať vzťah obyvateľov k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa a národnostných menších, k starostlivosti o životné prostredie, vychovávať umením a k umeniu rozvíjaním záujmovo-umeleckej činnosti, vyhľadávať, uchovávať a sprístupňovať ľudové tradície, tvorivo ich rozvíjať a využívať, ako aj napomáhať prevencii protispoločenských javov.

Pri rozvíjaní kultúrno-vzdelávacích aktivít NOS spolupracuje so samosprávou, s regionálnymi a miestnymi kultúrnymi inštitúciami a občianskymi združeniami.

Oblasti nášho pôsobenia:

 • záujmovo-umelecká činnosť (ZUČ)
 • výchovná a vzdelávacia činnosť
 • miestna kultúra - spolupráca s obcami
 • práca s menšinami
 • cezhraničná spolupráca
 • edičná činnosť

Konkrétne ciele:

 • organizovanie okresných, krajských a celoslovenských súťaží a prehliadok vo všetkých žánroch ZUČ v regióne
 • aktívne vstupovanie do prípravy a organizovania festivalov Koliesko v Kokave nad Rimavicou a Heligonkárov v Budinej
 • realizovanie Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu na území Slovenskej republiky v spolupráci s Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján, ktoré spoločný festival prebiehajúci naraz na oboch stranách hranice zastrešuje a zabezpečuje jeho priebeh v Maďarskej republike
 • venovať náležitú pozornosť práci s menšinami - rómskej podporiť už známe a úspešné podujatia a maďarskej napomáhať organizovať súťaže a prehliadky ZUČ
 • vytvárať projekty spolupráce s predstaviteľmi mikroregiónov a zamerať sa na organizovanie podujatí venovaných oživeniu a uchovávaniu tradičnej kultúry a zvykoslovia z Novohradu
 • edičnú činnosť zameriavať na vydávanie regionálnych publikácií
 • rozvíjať činnosť a vybavenie Dielne ľudových remesielSídlom Novohradského osvetového strediska je Lučenec. Históriu tohto mesta pripomínajú sakrálne a svetské stavby v rôznych stavebných slohoch architektúry časov minulých. Naša organizácia sa nachádza v jednej zo secesných budov v centre mesta, zaradenej do zoznamu kultúrnych pamiatok pod názvom Meštiansky dom. Od roku 1991 je jadro mesta vyhlásené za Mestskú pamiatkovú zónu.

Novohradské osvetové stredisko
J. Kármána 2
984 01 Lučenec
Slovensko

Tel.: + 421 47 433 15 34
e-mail: noslc@noslc.sk