Vitajte

            


 Novohradské osvetové stredisko


Novohradský folklórny festival


Literárny klub V.L.A.S.


Klub paličkovanej čipky PAVÚČIKPlán činnosti 2022
Plán na stiahnutieVyhodnotenie činnosti 2021
Vyhodnotenie na stiahnutie
Prílohy na stiahnutieRegionálny kultúrny spravodajca
- REKUS -


GDPR- účastníci podujatí
- zmluvné vzťahy
- zodpovedná osobaInternational Folklore Festival in Nograd 2009Art DaysArtistic SeasonsArtistic AutumnPicnic of V4 NationsV4 STREAM
- 100 years after the outbreak of WW1V4 STREAMTHEATRE AUTUMN
2011THEATRE AUTUMN
- 20th JubileeKALENDÁR VÝROČÍ -
KATALÓG PODUJATÍKalendár výročí - Katalóg podujatí 2023Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2022Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2021Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2020Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2019Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2018Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2017Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2016Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2015Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2014Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2013Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2012Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2011Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2010


Pozvánky

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami BBSK - SPRIEVODCA
Podrobnú ponuku našich podujatí nájdete v rubrike - PROGRAM
Prihlasovanie do celoštátnych postupových súťaží - Manuál - NOC
Regionálny kultúrny spravodajca - mesačník NOS - REKUS
Celoročne pripravované prekvapenie pre našich priaznivcov pozná podrobnosti. Kultur vlak - Expresný vlak Tatran Ex 604 (9:07 Košice – 14:33 Bratislava) bude už o týždeň 9. 11. 2023 plný hudby, spevu i hovoreného slova - bude "Kultur vlakom". Sedemdesiate výročie svojich organizácií si osvetári a pracovníci v oblasti miestnej a regionálnej kultúry z celého Slovenska pripomínajú päťdesiatkou podujatí od Sniny až po Bratislavu. Vyvrcholením týchto aktivít bude vypravenie vlaku so špeciálnym spoločenským vozňom a sprievodným kultúrnym programom na vybratých železničných staniciach.
Sledujte nás, zdieľajte naše stránky a spolu sa vidíme vo vlaku.. Všetky info postupne zverejníme na našich profiloch na Facebooku a Instagrame.

Podujatie pripravili:
ZSSK
Národné Osvetové centrum-Bratislava
Asociácia kultúrnych inštitúcií Slovenska
Akoi
Slovensko žije kultúrou

PRACOVNÁ PONUKA


Novohradské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja hľadá vhodného adepta na pracovnú pozíciu samostatný odborný pracovník pre miestnu kultúru, edičnú a publicistickú činnosť, dokumentaristiku a marketing a organizačné vedenie literárneho klubu. Termín nástupu do zamestnania 1.1.2024.

Bližšia špecifikácia:

1.Monitoring miestnej kultúry, poradenská činnosť a spolupráca s miestnymi samosprávami a organizáciami pri príprave kultúrnych podujatí
2. Dokumentaristika a marketing
3. Samostatné vykonávanie bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy
4. Organizačné vedenie literárneho klubu
5. Zodpovedný redaktor za prípravu, zostavenie, tlač a distribúciu mesačníka REKUS – Regionálny kultúrny spravodaj (ISSN 1338-9939, registrované na MK SR – EV 3991/10)

Popis práce:

1. Zodpovedá za dodržiavanie Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov, zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, rešpektovanie a ochranu ľudskej dôstojnosti a ľudských práv. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti kultúrnej inštitúcie.
2. Má povinnosť poskytnúť slobodný prístup k informáciám z úsekov činností, ktoré zabezpečuje podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a interných predpisov NOS, ktoré stanovujú spôsob a podmienky zabezpečenia prístupu k informáciám v NOS v Lučenci, s výnimkou informácií, ktoré sa neposkytujú.
3. zabezpečuje zber a skúmanie historických materiálov, písanie odborných článkov a ich publikovanie v regionálnej tlači a vo vlastných publikáciách.
4. vyhľadáva relevantné dokumenty a informácie z katalógov knižníc, z báz dát, z knižníc, z internetu, zhromažďuje potrebnú literatúru.
5. spolupracuje s NOS a ostatnými kultúrno-spoločenskými organizáciami na Slovensku.
6. Zhromažďuje poznatky o stave a činnosti miestnej kultúry. Raz za volebné obdobie, alebo podľa potreby, organizuje stretnutie starostov a pracovníkov osvety z miest a obcí regiónu. Pripravuje a realizuje prieskumy z rôznych oblastí miestnej kultúry. Výstupy svojich činností pravidelne uverejňuje na webových stránkach organizácie.
7. Poskytuje komplexné informácie a návody organizátorom kultúrnych aktivít, zovšeobecňuje metódy a formy osvetovej práce, samostatne vypracúva návrhy konkrétnych projektov rozvoja v jemu zverených oblastiach.
8. Pripravuje, zostavuje a vydáva mesačník REKUS. V spolupráci s ostatnými odbornými pracovníkmi NOS sústreďuje materiály z regiónu, upravuje ich a publikuje. Zároveň je šéfredaktorom uvedeného periodika.
9. Na požiadanie obecných úradov sa podieľa na príprave a realizácii obecných podujatí zameraných na históriu obce, významných dejateľov, prírodných zaujímavostí a pod.
10. Zabezpečuje publicitu a propagáciu podujatí NOS v médiách, napr. TASR, Národná osveta, rôzne denníky, regionálny spravodajca, rádiá a televízie v SR.
11. Organizačne vedie literárny klub, zabezpečuje jeho stretnutia inú odbornú činnosť . Podľa potreby vydáva zborníky z tvorby členov literárneho klubu.
12. vypracúva plán činnosti, plán výkonov a vyhodnotenia činnosti za svoj úsek a podieľa sa na príprave projektov.
13. Podieľa sa na príprave ako aj samotnej realizácii iných podujatí organizovaných Novohradským osvetovým strediskom .
14. Vo svojej práce sa riadi organizačným a pracovným poriadkom a podľa pokynov a príkazov riaditeľa a vedúceho oddelenia Odborných činností plní i ďalšie úlohy potrebné pre úspešný chod strediska.


Požiadavky na uchádzača:

- minimálne stredoškolské, alebo vysokoškolské vzdelanie
- prehľad v oblasti kultúry a skúsenosti s prácou s ľuďmi rôznych vekových kategórií výhodou
- preukázateľné skúsenosti s organizáciou kultúrnych podujatí
- preukázateľné skúsenosti s redakčnou, edičnou a vydavateľskou činnosťou
- manažérske schopnosti, komunikatívnosť, učenlivosť, samostatnosť, časová flexibilita, organizačné schopnosti – samostatná realizácia vzdelávacích a prezentačných podujatí
- zdokumentovanie podujatí - fotografovanie, práca s kamerou následné spracovanie záznamu v PC
- práca s PC na pokročilej úrovni – znalosť grafických programov, spracovanie video a audiozáznamov výhodou
- marketing , riadenie propagácií podujatí Novohradského osvetového strediska
- vodičské oprávnenie skupiny B výhodou
- trestná bezúhonnosť


Ponúkaný plat podľa tarifnej tabuľky pre zamestnancov vo verejnej správe.

Žiadosti posielajte do 25.11.2023 na adresu:
Novohradské osvetové stredisko
J. Kármána 2/2
984 01 Lučenec


Zásielka musí obsahovať:

- štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe v oblasti kultúry a umenia
- doklad o stredoškolskom poprípade aj vysokoškolskom vzdelaní
- potvrdenia o ukončení odborných kurzov v oblasti umenia alebo kultúry
- platný výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac)
- motivačný list
- písomný materiál „Koncepcia osvetovej činnosti v oblasti regionálnej kultúry, histórie, osobností a dejinných udalostí“ v rozsahu max dve strany A4
- písomný materiál „Modernizácia a aktualizácia mesačníka REKUS“ v rozsahu max dve strany A4
- pracovné referencie
-presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.P R I H L Á Š K A

Vidiečanova Habovka 2023

Regionálna postupová súťaž (tento rok vek nad 16r.) v kategóriách:
2.2. Súťažné kategórie
I. Ľudové hudby
2.2.1 Počet členov: 3 – 8 (výnimkou sú hudobné zoskupenia vychádzajúce z regionálnej či lokálnej hudobnej tradície, napríklad „gajdošská dvojka“ – gajdy a husle).
2.2.2 Nástrojové zloženie musí zodpovedať hudobnej tradícii regiónu, z ktorého pochádza hudobný materiál, a musí obsahovať hudobné nástroje, ktoré v tradičnej slovenskej ansámblovej hudbe plnia melodickú, resp. harmonicko-rytmickú funkciu, ako napríklad husle, kontra, kontrabas. Alternatívou husľovej alebo violovej kontry môže byť akordeón. Takéto nástrojové obsadenie môže byť doplnené o ďalšie hudobné nástroje rešpektujúce hudobné tradície regiónu. Akceptované sú aj iné typy tradičných regionálnych hudobných zoskupení, ako napríklad citarové hudby, gajdošské muziky, nástrojové zoskupenia s heligónkou.
II. Spevácke skupiny
2.2.3 Počet členov: 3 – 12.
2.2.4 Hudobný sprievod je povolený v podobe jedného inštrumentalistu2 alebo ľudovej hudby.
III. Sólisti speváci, spevácke duá
2.2.5 Hudobný sprievod je povolený v podobe jedného inštrumentalistu2 alebo ľudovej hudby.
IV. Sólisti inštrumentalisti
2.2.6 Hudobný sprievod inštrumentalistu nie je povolený.
2.2.7 Hudobný nástroj musí patriť do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska a primárne spĺňať melodickú funkciu (pastierske píšťaly, gajdy, gajdica, ústna harmonika, heligónka atď.).
2.2.8 Inštrumentalista môže spievať, pri hodnotení sa však prihliada najmä na inštrumentálny prejav.
2.2.9 V rámci jedného súťažného čísla môže inštrumentalista hrať iba na jednom hudobnom nástroji.

Viac v propozíciách:
https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2022/11/NOC-Vidiecanova-Habovka-2023-propozicie.pdf

P R I H L Á Š K A

12. ročník výtvarnej súťaže MAĽUJEME TIMRAVUOznam - A jä baśa s Kokavi...

Milí naši priatelia a podporovatelia,
s nesmiernou radosťou Vám oznamujeme, že spevník ľudových piesní z Kokavy nad Rimavicou autorky Mgr. Viery Brezinovej "A jä baśa s Kokavi...", uzrel svetlo sveta, je hotový.
Uvedenie spevníka je plánované 4. 8. 2023 vo Dvore Paľa Bútora v Kokave nad Rimavicou v rámci Festivalu ľudovej kultúry KOLIESKO, súčasťou bude predaj a autogramiáda.
Tým z Vás, ktorí ste označili, že si ho preberiete osobne, oznámime kde a kedy to bude možné, najneskorší termín je 4. augusta 2023 v Kokave nad Rimavicou. Tým, ktorí označili doručenie poštou, ho budeme posielať na nimi uvedenú adresu.

Mgr. Stanislav Spišiak, riaditeľ Novohradského osvetového strediska

Pozvánka V.L.A.S.

Literárny klub V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci Vás pozýva na stretnutie dňa 29. mája 2023 (pondelok) o 15.30 hod. na stretnutie literárneho klubu V.L.A.S. v priestoroch novohradského osvetového strediska – malá sála na poschodí (J. Kármána 2). Našou snahou je vytvárať podmienky na stretávanie sa mladých, začínajúcich autorov, ale aj záujemcov o literatúru (predovšetkým z radov stredoškolskej mládeže). Ponúkame priestor na prezentáciu svojej tvorby a podporujeme nadšencov literárneho umenia v ich záľube písať, či snahe umelecky sa rozvíjať. Lektorkou literárneho klubu je spisovateľka Hana Košková. Stretnutia sa konajú raz mesačne. Každý kto píše alebo iba uvažuje o písaní, má u nás dvere otvorené!

Pripomíname termín uzávierky prihlášok do projektu VLAK LITERATÚRY je do 31. 5. 2023.
Pozvánka na koncert cimbalistky Viktórie Herencsár


Pamätný dom Júliusa Szabóa pripravuje koncert svetoznámej cimbalistky Viktórie Herencsár, ako derniéru výstavy Jozefa Nagya. Prof. Viktória Herencsár DrArt. narodená r. 1953, učí na Umeleckej akadémii v Banskej Bystrici od roku 1997. Roku 2012 ju menovali docentkou katedry strunových nástrojov, v roku 2020 prevzala z rúk prezidentky SR Čaputovej profesorské menovanie. Viktória Herencsár v roku 1991 založila Svetový zväz cimbalistov, ktorý pôsobí v 32 krajinách. Okrem iných titulov od roku 2010 je aj Rytierkou maďarskej kultúry, od r. 2013 laureátkou Zlatého kríža Maďarskej republiky. Hru na cimbale vyučovala okrem Maďarska a Slovenskej republiky v mnohých svetových krajinách, kde aj úspešne koncertovala. Popri pedagogickej práci je autorkou viacerých teoretických publikácií a venuje sa aj skladateľskej tvorbe. Nielen adaptuje známe hudobné skladby na cimbal, ale je aj autorkou viacerých vlastných skladieb na cimbal.

Na koncerte v Pamätnom dome Júliusa Szabóa dňa 8.júna 2023 o 17:00 hod. si budeme môcť vypočuť v jej virtuóznom podaní na nástroji, ktorý vyrobili podľa jej vlastnej konštrukcie, skladby Gézu Allaga, Víťazoslava Kubičku, Edvina Kammerera ako aj vlastné skladby umelkyne.
P R I H L Á Š K AP R I H L Á Š K A
DEŇ TANCA - krajská prehliadka, 21.4.2023


Výsledková listina z krajskej prehliadky "Deň tanca" - na stiahnutie.
Zlaté pásmo s postupom do celoslovenského kola prehliadky Deň tanca získala tanečná skupina Wanted z Lučenca s choreografiou Invázia trpaslíkov.

VLAK LITERATÚRY


Pozývame literárnych autorov na 3. ročník dvojdňového literárneho projektu "Vlak literatúry". Netradičná prezentácia tvorby literárnych autorov – v pohybe (vlak) a na pevných miestach (stanice), čítačka, literárna exkurzia a workshop na koľajniciach. Exkluzívny hosť čítačky – herec Lukáš Latinák.

Dátum prvej časti: 26.6.2023 - na podujatie je potrebné sa záväzne prihlásiť zaslaním vyplnenej prihlášky najneskôr do 31.5.2023. PRIHLÁŠKA
A jä baśa s Kokavi...

Ďakujeme všetkým priaznivcom a podporovateľom, ktorí podporili vydanie spevníka kokavských ľudových piesní „A jä baśa s Kokavi...“ . Po niekoľkoročnom úsilí sa aj vďaka Vám dočká vydania. Tí z Vás, ktorí si spevník vybrali ako odmenu, ho obdržia v predstihu. Ostatní záujemcovia si ho budú môcť zakúpiť pri príležitosti jeho uvedenia do života na Dvore Paľa Bútora (Osvetársky dvor) dňa 4.8.2023 (piatok) počas FF Koliesko v Kokave nad Rimavicou. Dávame do pozornosti, že v bežnej distribúcii nebude.Pozvánka V.L.A.S.

Literárny klub V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci Vás pozýva na stretnutie dňa 17. apríl 2023 (pondelok) o 15.30 hod. na stretnutie literárneho klubu V.L.A.S. v priestoroch novohradského osvetového strediska – malá sála na poschodí (J. Kármána 2). Našou snahou je vytvárať podmienky na stretávanie sa mladých, začínajúcich autorov, ale aj záujemcov o literatúru (predovšetkým z radov stredoškolskej mládeže). Ponúkame priestor na prezentáciu svojej tvorby a podporujeme nadšencov literárneho umenia v ich záľube písať, či snahe umelecky sa rozvíjať. Lektorkou literárneho klubu je spisovateľka Hana Košková. Stretnutia sa konajú raz mesačne. Každý kto píše alebo iba uvažuje o písaní, má u nás dvere otvorené!

Pozvánka V.L.A.S.

Literárny klub V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci Vás pozýva na stretnutie dňa 27. marca 2023 (pondelok) o 15.30 hod. na stretnutie literárneho klubu V.L.A.S. v priestoroch novohradského osvetového strediska – malá sála na poschodí (J. Kármána 2). Našou snahou je vytvárať podmienky na stretávanie sa mladých, začínajúcich autorov, ale aj záujemcov o literatúru (predovšetkým z radov stredoškolskej mládeže). Ponúkame priestor na prezentáciu svojej tvorby a podporujeme nadšencov literárneho umenia v ich záľube písať, či snahe umelecky sa rozvíjať. Lektorkou literárneho klubu je spisovateľka Hana Košková. Stretnutia sa konajú raz mesačne. Každý kto píše alebo iba uvažuje o písaní, má u nás dvere otvorené!

Strana 2.