Vitajte

            

XXVIII. Medzinárodný novohradský folklórny festival / XXVIII. MNFF
/ XVIII. International Novohrad Folklore Festival

CIOFF   INTERNATIONAL   RECOGNIZED   FESTIVALV roku 2023 sa konal už XXVII. ročník Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu, ktorý je jedinečný tým, že prebieha na obidvoch stranách historického regiónu Novohrad. Vznikol ako putovný festival v roku 1995 a v roku 2000 prekročil hranicu medzi Maďarskom a Slovenskom a hlavným organizátorom na slovenskej strane sa stalo Novohradské osvetové stredisko. Touto spoluprácou vznikol Medzinárodný Novohradský folklórny festival, ktorý má cezhraničný charakter.
Hlavnou myšlienkou festivalu je kultúrne spájanie Novohradu rozdeleného štátnou hranicou a jedným z hlavných princípov, na ktorom festival stavia dodnes, je putovný charakter. Jednotlivé programy a vystúpenia sa konajú počas piatich dní v rôznych obciach a mestách na oboch stranách Novohradu. Podujatie vytvára podmienky k skvalitňovaniu medziľudských vzťahov v regióne s národnostne zmiešaným obyvateľstvom a rovnako vzájomných susedských vzťahov s župou Nógrád. Na realizácii festivalu Novohradské osvetové stredisko spolupracuje s viacerými partnermi zo Slovenska a Maďarska a každoročne na návštevníkov čaká pestrý program aj zaujímavé sprievodné aktivity s odborným rozmerom.
Medzinárodný novohradský folklórny festival je členom Slovenskej národnej sekcie CIOFF - Medzinárodnej rady organizátorov festivalov folklóru a tradičného umenia, pridruženej organizácie UNESCO a je veľmi potešujúce, že medzinárodná organizácia na základe splnenia všetkých podmienok 6. novembra 2023 zaradila Medzinárodný Novohradský folklórny festival medzi 150 najrenomovanejších folklórnych festivalov na svete. Prijatie sa udialo na 52. svetovom kongrese medzinárodnej organizácie CIOFF v Chorvátskom Osijeku. Na Slovensku je držiteľom tohto statusu spolu s Medzinárodným novohradským folklórnym festivalom aj Medzinárodný folklórny festival Myjava. V tejto súvislosti chceme poďakovať Slovenskej národnej sekcii CIOFF za úspešnú spoluprácu pri získaní prestížneho medzinárodného statusu CIOFF International Recognized Festival.
Tešíme sa na ďalší ročník Medzinárodného Novohradského folklórneho festivalu, ktorý sa uskutoční v dňoch od 24.- 28.7.2024 a opäť prinesie rôzne interaktívne, prezentačné, vzdelávacie programy a zaujímavých účinkujúcich z rôznych končín sveta.
Link:https://www.bbsk.sk/aktuality/medzinarodny-novohradsky-folklorny-festival-ziskal-status-cioff-international-recognized-festival


www.facebook.com/novohradskyfestivalOpis projektu/ A projekt leírása/ Project description:

Realizácia kultúrneho podujatia - spoločného slovensko-maďarského folklórneho festivalu, ktorý je ojedinelý svojho druhu. V roku 2024 bude prebiehať XXVIII. ročník MNFF - ,,Medzinárodný novohradský folklórny festival" . Podujatie bolo od začiatku koncipované ako putovný festival na území historického Novohradu, pohraničná oblasť z maďarskej a slovenskej strany, kde sa v priebehu niekoľkých dní predstavia na oboch stranách hranice slovenské a maďarské folklórne súbory, aj za účasti pozvaných zahraničných súborov.
Cieľom projektu bolo od založenia zlepšovanie vzájomných susedských vzťahov a medziľudských vzťahov v regiónoch s národnostne zmiešaným obyvateľstvom. Vďaka festivalu sa buduje a formuje inštitucionálna spolupráca slovenskej a maďarskej strany, ako aj cezhraničná komunikácia občanov. projektom sa snažíme vzbudzovať záujem o spoločnú históriu a tradície, spoločné cezhraničné aktivity.

A rendezvény célja kulturális esemény- kéizéis szlovák-magyar folklór fesztivál megvalósítása. A maga nemében egyedOlálló eseményr61 van szó. 2024-ben a NNFF - Nemzetkéizi Nógrádi Folklór Fesztivál XXVIII.-ik évfolyama zajlik majd. A rendezvény a kezdetekt61 fogva vándorfesztiválként volt kialakítva a téirténelmi Nógrád megye terOletén, a magyar és szlovák olda li határ menti teruleten, ahol néhány nap folyamán a határ mindkét oldalán szlovák és magyar folklór egyuttesek mutatkoznak be, meghívott kulféildi egyuttesek részvételével.
A projekt célja a megalapítása ótaa kéilcséinéis jószomszédi kapcsolatok valamint az emberek kéizéitti viszonyok javítása volt a nemzetiségileg vegyes lakosságú régiókban. A projektben így a kezdetekt intézményi egyuttmukéidést, valamint a lakosság határon átnyúló egyuttmukéidését építették és alakították ki a szlovák és magyar oldalon, felkeltve az érdekl6dést a kéizéis téirténelem és hagyományok iránt, a kéizéis határon átnyúló tevékenységek.

The purpose of the project is the realization of a cultural event - a common Slovak-Hungarian folklore festival. This is a unique event of its kind. In 2024, the XXVIII.th annual MNFF - "International Novohrad Folklore Festival" will take place. The event was originally conceived as a traveling festival on the territory of the historic Novohrad, the border region of the Hungarian and Slovak side, where Slovak and Hungarian folklore ensembles will be presented on both sides of the border in a few days, including the participation of invited foreign ensembles.
The aim of this project has been since the founding improving neighborly relations as well as interpersonal relations in regions with a nationally mixed population. In the project, from the beginning, the institutional cooperation of the Slovak and Hungarian sides as well as the cross-border cooperation of the citizens, the development of the interest in common history and traditions, common cross-border activities.

Obdobie realizácie/ Végrehajtási időszak/ Project timeline: 24.7.2024 - 28.7.2024
Hlavný organizátor projektu/ Projektvezető/ Project leader:
- Novohradské osvetové stredisko (Slovensko) - http://www.noslc.sk


Partner projektu/ Projektpartner/ Project partner:
- Magyarországi Szlovákok Szövetsége (Magyarország) - http://www.zsm.hu