Vitajte

            
www.facebook.com/novohradskyfestival
XXIV. Medzinárodný novohradský folklórny festival / XXIV. MNFF

Opis projektu/ A projekt leírása/ Project description:

Zámerom projektu je realizácia kultúrneho podujatia - spoločného slovensko-maďarského folklórneho festivalu. Ide o ojedinelé podujatie svojho druhu. V roku 2019 bude prebieha 24. ročník MNFF - ,,Medzinárodný novohradský folklórny festival" . Podujatie bolo od začiatku koncipované ako putovný festival na území historického Novohradu, pohraničná oblas z maďarskej a slovenskej strany, kde sa v priebehu niekožkých dní predstavia na oboch stranách hranice slovenské a maďarské folklórne súbory, aj za účasti pozvaných zahraničných súborov.

A rendezvény célja kulturális esemény- kéizéis szlovák-magyar folklór fesztivál megvalósítása. A maga nemében egyedOlálló eseményr61 van szó. 2019-ben a NNFF - Nemzetkéizi Nógrádi Folklór Fesztivál 24-ik évfolyama zajlik majd. A rendezvény a kezdetekt61 fogva vándorfesztiválként volt kialakítva a téirténelmi Nógrád megye terOletén, a magyar és szlovák olda li határ menti teruleten, ahol néhány nap folyamán a határ mindkét oldalán szlovák és magyar folklór egyuttesek mutatkoznak be, meghívott kulféildi egyuttesek részvételével.

The purpose of the project is the realization of a cultural event - a common Slovak-Hungarian folklore festival. This is a unique event of its kind. In 2019, the 24th annual MNFF - "International Novohrad Folklore Festival" will take place. The event was originally conceived as a traveling festival on the territory of the historic Novohrad, the border region of the Hungarian and Slovak side, where Slovak and Hungarian folklore ensembles will be presented on both sides of the border in a few days, including the participation of invited foreign ensembles.

Ciele projektu/ A projekt célkitűzései/ Project goals:

Ciežom projektu bolo od založenia zlepšovanie vzájomných susedských vzahov ako aj medzižudských vzahov v regiónoch s národnostne zmiešaným obyvatežstvom. V projekte sa tak od zač iatku budovala a formovala inštitucionálna spolupráca slovenskej a maďarskej strany, ako aj cezhraničná spolupráca občanov, vzbudzovanie záujmu o spoločnú históriu a tradície, o spoločné cezhraničné akt ivity, zlepšovanie vzájomných medzižudských vzahov medzi obyvatežmi na území s etnicky zmiešaným pôvodom.

A projekt célja a megalapítása ótaa kéilcséinéis jószomszédi kapcsolatok valamint az emberek kéizéitti viszonyok javítása volt a nemzetiségileg vegyes lakosságú régiókban. A projektben így a kezdetekt intézményi egyuttmukéidést, valamint a lakosság határon átnyúló egyuttmukéidését építették és alakították ki a szlovák és magyar oldalon, felkeltve az érdekl6dést a kéizéis téirténelem és hagyományok iránt, a kéizéis határon átnyúló tevékenységek, a nemzetiségil eg vegyes lakosságú régiókban az emberek kéizéitti viszonyok javítása iránt.

The aim of this project has been since the founding improving neighborly relations as well as interpersonal relations in regions with a nationally mixed population. In the project, from the beginning, the institutional cooperation of the Slovak and Hungarian sides as well as the cross-border cooperation of the citizens, the development of the interest in common history and traditions, common cross-border activities, the improvement of inter-human relations among the inhabitants of the ethnically mixed territory were built.Obdobie realizácie/ Végrehajtási időszak/ Project timeline: 1.3.2019 - 30.10.2019
Hodnota projektu/ A projekt értéke/ Project budget: 47.635,-€

Spolufinancovanie z fondov EÚ / Cofinancing from EU funds:
Novohradské osvetové stredisko
ERDF 85% - 21.024,75€, NOS 15% - 3.710,25€, total - 24.735,00€
Magyarországi Szlovákok Szövetsége
ERDF 85% - 19.465,00€, MASZSZ 15% - 3.435,00€, total - 22.900,00€

Vedúci prijímatež projektu/ Projektvezető/ Project leader:
- Novohradské osvetové stredisko (Slovensko) - http://www.noslc.sk


Partner projektu/ Projektpartner/ Project partner:
- Magyarországi Szlovákok Szövetsége (Magyarország) - http://www.zsm.huFotogaléria - zdroj: archív NOS, VIII. MNFF 2003, XIV. MNFF 2009
Publikácia - zdroj: Vitajte v Novohrade! - Autori: Ing. Viktória Poliačiková, Jano Adamowe, vydalo NOS, Lučenec, rok 2005